Без рубрики

Մաթեմատիկա տնային

1043.Չորս պարկերից առաջինում կար 156

ընկույզ:Երբ առաջինից 10 ընկույզ լցրեցին երկրորդի մեջ,8-ը՝ երրորդի մեջ,իսկ 12-ը չորրորդի մեջ ապա պարկերում ընկույզների քանակները հավասարվեցին:Ընդամենը քանի՞ ընկույզ կար այդ 4 պարկերում:

10+8+12=30

156:4=39

39+30=69 ընկույզ կար առաջինում

39-10=29 ընկույզ կար երկրորդում

39-8=31 ընկույզ կար երրորդում

39-12=27 ընկույզ կար չորրորդում

1044.A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին հեծանվորդն ու մոտոցիկլավարը:Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանց միջև հեռավորությունը 36կմ էր:Հաշվիր՝,թե այդ պահին նրանցից յուրաքանչյուրը որքան ճանապարհ էր անցել,եթե մոտոցիկլավարը անցել էր 3 անգամ ավելի, քան հեծանվորդը:

36:2=18

18:2=9կմ էր անցել հեծանվորդը

9×3=27կմ էր անցել մոտոցիկլավարը

1045.A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ շարժվեցին հեծանվորդ:Նրանցից մեկի արագությունը 20կմ/ժ էր,մյուսինը՝22կմ/ժ:Նրանք հանդիպեցին շարժվելուց 2ժ հետո:ՀաշվիրA-ից B ճանապարհի երկարությունը:

20+22=42կմ/ժ

42+=84

Без рубрики

Թվականը

 1. Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89:

Հիսունչորս, ութ հարյուր քառասունյոթ, վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ, տասներկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց, վաթսունութ, իննսունհինգ, տասնհինգ, հիսունութ, վեց հարյուր իննսունյոթ, ութսունինը։

 • Գրեք, թե որ թվականներ են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին:

1-99 միասին, իսկ 100-ից ավելը առանձին։

 • Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:

քսան
երեսուն-երեք-սուն
քառասուն-քառ-սուն
հիսուն-հինգ-սուն
վաթսուն-վեց-սուն
յոթանասուն-յոթ-սուն
ութսուն-ութ-սուն
իննսուն-ինը-սուն
Կրկնվում է սուն ածանցը։ Իմ կարծիքոով դա թվերը տասնյակ է սարքում։

Բնագիտություն

ՀՈՂԸ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Հողի մասին խոսելիս կամ դրա հետ աշխատելիս շատ բան է անհրա­ժեշտ իմանալ: Իհարկե, բոլորս լավ գիտենք, որ բույսերի մեծ մասն աճում է հողում: Այստեղ հանդիպում են նաև շատ կենդանիներ: Հողում մեծաքա­նակ են տարբեր բակտերիաները և սնկերը: Իսկ ի՞նչ է հողը, ի՞նչ բաղա­դրություն ունի:

Հողը երկրագնդի մակերևույթի վերին բերրի շերտն է:

Հողում մոտ 50-60 սանտիմետր խորությամբ մի փոքր փոս փորելիս կարելի է նկատել հողի տարբեր շերտեր: Վերին շերտը մուգ գույ­նի է: Այստեղ են բույսերի արմատները: Հողի այս շերտը պարունակում է նաև տարբեր բույսերի և կենդանիների մնացորդներ: Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն: Հողի ավելի խոր շերտերը բաց գույնի են, այս­տեղ քիչ է հումուսը:

Կարելի է ասել, որ հողը ոչ միայն բույսերի և այլ կեն­դանի օրգանիզմների ապրե­լու միջավայր է, այլ նաև՝ կեն­դանի օրգանիզմների կենսա­գործունեության արդյունք: Հումուսի պարունակու­թյամբ հողերը շատ տարբեր են: Հումուսով հարուստ է սևահողը, որտեղ լավ են աճում բույսերը: Հումուսի պակասի դեպքում բույսերն զգում են սննդի պակաս: Հողի բերրիության և բույսերի աճի ապահովման համար օգտագործում են պարարտանյութեր: Պարարտանյութերը պարունակում են տարբեր նյութեր և լրացուցիչ սնունդ են բույսի համար:

Բույսերի աճի համար անհրաժեշտ են նաև ջուր, թթվածին և այլ նյու­թեր: Ջրի պարունակությունը հողում փոփոխական է: Երբ անձրևները սա­կավ են, անհրաժեշտ է արհեստական ոռոգում, որի համար օգտագործում են լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների ջրերը: Իսկ թթվածնով հարստացնելու համար հողը փխրեցնում են:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ են հանդիպում հողում:
  Հողում հանդիպում են բազմաթիվ սնկեր և բակտերիաներ։
 2. Ի՞նչ է հողը, իսկ հումո՞ւսը:
  Հողը երկրագնդի մակերևույթի վերին բերրի շերտն է, իսկ հումուսը տարբեր կենդանիների և բույսերի մնացորդներից ստացված նյութն է։
 3. Ինչո՞ւ է հողի վերին շերտը մուգ գույնի:
  Հողի վերին շերտը լինում է մուգ, երբ այնտեղ հումուսը շատ է
 4. Ի՞նչ նյութեր են պարունակվում հողում:
  Հողում պարունակվում են տարբեր կենդանի օրգանիզմներ։
 5. Ի՞նչ են պարարտանյութերը:
  Պարարտանյութերը լրացուցիչ սնունդ են բույսի համար:
 6. Ի՞նչ նպատակով են իրականացնում հողի արհեստական ոռոգումը, փխրեցումը:
  Հողի արհեստական ոռոգումը կատարում են, որպեսզի բույսի ջրի պակասը լրացն են, իսկ փխրեցումը կատարում են, երբ բույսի մեջ թթվածինը քիչ է։

Մաթեմատիկա

Դասարանական մաթեմատիկա

1041

Խանութում կար կարմիր և կանաչ ժապավեն ընդամենը 450մ:Երբ վճառվեց 53 մ կարմիր և 35մ ժապավեն ապա նրանից քանաները հավասարացվեցին:Յուրաքանչյուրի գույնից քանի մետր ժապավեն կար խանութում:

450-(53+35)=362

362:2=181

181+35=216կարմիր ժապավեն

181+53=234 կանաչ ժապավեն

1042

<<Զանգակ-97>հրատարակչության 24 աշխատակիցներ կիրակի օրը գնացին Իջևան՝ արշավի:Արշակախմբի անդամների 5/8 մասը աղջիկներ էին:Քանի տղա էր մասնակցում այդ արշավին:

24:8=3

3×5=15 աղջիկ

24-15=9 տղա

1049

Ուղանկյան լայնությունը կազմում է երկարությոան երկու երրորդ մասը:Հաշվիր այդ ուղղանկյան մակերեսն ու պարագիծը գիտենալով, որ երկարությունը 12 սմ է:

2:3=4

4×2=8 է ուղանկյան լայնությունը

S=12×8=96սմ քառ.

P=(12×2)+(8×2)=40սմ