Անգլերեն

Interview with a famous baketball

Interviewer: Hello,Tom

Tom:Hello

Interviewer:When do you wake up?

Tom:I wake up at 6o’clock .I clean my theeth,I get dressed and drink a cup of tea.

Interviewer: When do you go to basketball?

Tom:I go to basketball at 7 o’clock.

Interviewer: When do you finish basketball?

Tom: I finish at 9 o’clock.

Interviewer: When do you go to school?

Tom: I go to school at 10 o’clock.I study Armenian ,Russian,Maths,English,PE.

Interviewer:When do you have lunch?

Tom:I have lunch at 3 o’clock

Interviewer: What do you do in youre free time?

Tom: I read books or play online games, go to bed at 11 o’clock.

Interviewer: Thanks Tom

Մաթեմատիկա

833

Նկարում բերված տվյալներով որոշիր մրգերից յուրաքանչյուրի գինը

834

Երեք տակառում կա 480լ ջուր:Առաջին և երկրորդ տակառներում միասին կա 300լ, իսկ երկրորդ և երորդ տակառներում միասին 320 լ:Որքան ջուր կա տակառներից յորաքանչյուրում :

823.

A վայրից միևնույն հակադիր ուղություներով միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծյալ:Նրանիցից մեկը շարժվում էր 8կմ/ժ արագությամբ ,իսկ մյուսը 10կմ/ժ արագությամբ:Որքան կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շառժվելուց 3ժ հետո:

8×3=24

3×10=30

30-24=6կմ հեռավորություն

824.

Տպագրիչը տպագրական հաստոցով 1ժամում տպագրում է 4000 տպագրական թերթ:օրվա պլանը 32000 թերթ տպելն է:3ժամ աշխատելուց հետո դեռ քանի թերթ նա պետք է տպագրի օրվա պլանը կատարելու համար:

3×4000=12000

32000-12000=20000 թերթ մնաց