Մաթեմատիկա

Տնային մաթեմատկա

976 Արտահայտիր նշված միավորներով:

ա)

3/5դմ=6սմ

4/5սմ=8մմ

1/20կմ=500դմ

բ) 2/5կգ=400գ

3/25տ=120կգ

3/50տ=3/5ց

Գ) 3/6ր=30վ

4/10ժ=24ր

7/8օր=21ժ

977. Տատիկը իր պատրաստած գաթայի 1/7 մասը տվեց Աշոտին, 2/7մասը Սուրենին, 4/7 մասը Հայկին: Ում գաթան էր ամենաշատը:

1/7 < 2/7

2/7 < 4/7

Պատ.՝ Հայկի

974. Համեմատիր

ա) 4/7 > 3/7

6/7 > 6/9

բ) 8/14 > 7/14

21/24 =21/24

գ) 11/25 > 5/25

22/31 < 22/23

դ) 7/15 = 7/15

3/14 = 3/14

975.համեմատիր

ա) 1/5 < 4/5

բ) 7/10 > 4/10

գ) 3/20 < 6/20

դ) 2/12 </ 4/12

Բնագիտություն

Կենդանիները, բույսերի նման, շատ բազմազան են: Նրանք տարբեր­վում են չափերով, կան շատ մեծ կենդանիներ, հսկաներ ե փոքր կենդանի­ներ՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Հսկաներից է ծովերում և օվկիանոսնե­րում ապրող կապույտ կետը, որի մարմնի երկարությունր կարող է հասնել 33 մետրի, իսկ զանգվածր՝ 150 տոննայի:

Կենդանիները միմյանցից տարբեր­վում են արտաքին տեսքով, մարմնի ձևով և մասերով, ծածկույթով, դրա գունավորմամբ, շարժումներով, վարքով կամ կենսակերպով և այլն:

Դիտելով՝ չեք շփոթի անձրևորդը, սեն­յակային ճանճը, մեղուն, թիթեռը, այս կամ այն ձուկը, գորտը, թռչունը, շունն ու կատուն: Նրանք ունեն այնքան շատ և հստակ տարբերություններ, որ նույնիսկ արտաքին տեսքով հեշտությամբ միմյանցից տարբերվում են: Կենդանիներն ունեն նաև տարբեր ներքին կառուցվածք:

Կենդանիների մի մասն ապրում է ջրում, մյուսը՝ ցամաքում: Հայտնի են հողում ապրող կենդանիներ: Կան կենդանիներ, որոնք վարում են օդա­յին կենսակերպ, թռչում են կամ ապրում մեծ բարձրություններում: Կան նաև այնպիսիները, որոնք ապրում են մյուս կենդանի օրգանիզմներում՝ բույսերում կամ կենդանիներում, մարդու օրգանիզմում: Տարբեր միջավայ­րերում ապրելու և զարգանալու, սնվելու կամ բազմանալու համար կենդա­նիներն ունեն հարմարանքներ:

Կարելի է ասել, որ կենդանիների բազմազանությունը պայմանավոր­ված է այն տարբեր միջավայրերով, որտեղ նրանք ապրում են: Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

Հայաստանի ֆաունան հարուստ է: Հայաստանում մեծ է կենդանինե­րի բազմազանությունը, քանի որ մեր տարածքում կան բարձր սարեր և ան­մատչելի լեռներ, դաշտավայրեր և բացատներ, գեղեցիկ լճակներ, սառնո­րակ աղբյուրներ և ջրվեժներով գետակներ և այլ հատվածներ: Դրանք միմյանցից շատ են տարբերվում, յուրաքանչյուր տարածքին բնորոշ են իր պայմանները: Կենդանիներն էլ ունեն իրենց ապրելու տարբեր պայմաննե­րը։

Կենդանիների աշխարհն անկրկնելի է:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Կենդանիների միջև ի՞նչ տարբերություններ կան: Բերեք օրինակներ:

Կենդանիներր միմյանցից տարբեր­վում են արտաքին տեսքով, մարմնի ձևով և մասերով, ծածկույթով, դրա գու- նավորմամբ, շարժումներով, վարքով կամ կենսակերպով և այլն:

Դիտելով՝ չեք շփոթի անձրևորդր, սեն­յակային ճանճը, մեղուն, թիթեռը, այս կամ այն ձուկը, գորտը, թռչունը, շունն ու կատուն: Նրանք ունեն այնքան շատ և հստակ տարբերություններ, որ նույնիսկ արտաքին տեսքով հեշտությամբ միմյանցից տարբերվում են: Կենդանիներն ունեն նաև տարբեր ներքին կառուցվածք:

  1. Ինչո՞վ է պայմանավորված կենդանիների բազմազանությունը:

կենդանիների բազմազանությունը պայմանավոր­ված է այն տարբեր միջավայրերով, որտեղ նրանք ապրում են: Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

  1. Ի՞նչ է ֆաունան:

Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

գիտե՞ք, թե որ կենդանիներն են տալիս ձու, բուրդ, կաթ, միս:

Կենդանիներից ձու են ածում թռչունները՝ հավը, լորը ևայլն։

Բուրդ տալիս է այծը, ոչխարը։

Կաթ տալիս են բոլոր կաթնասունները, այդ թվում՝ մարդը։

Միս տալիս է խոզը, հավը, կովը, ձուկը, ոչխարը և այլն:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատկա

972 Տրված կոտորակներից որոնք են կանոնավոր, և ուրոնք անկաննավոր

6/7կանոնավոր կանոնկոտորակ,12/17կանոնավոր,4/5կանոնավոր,8/7անկանոնավոր,17/18կանոնավոր,3/3անկանոնավոր կոտորակ,6/6անկանոնավոր կոտորակ,4/1անկանոնավոր

973 լրացրու աղյուսակը

Թիվը/մասը1 _ 32 _ 64 _ 12
24842
481684

974 հմաեմատիր

Գ

11/25 > 5/25

22/31  =22/23

Դ

7/15=7/15

3/14=3/14

975 համեմատիր

Գ

3/20ր<6/20ր 

Դ

2/12օր<4/12օր