Без рубрики

English

The childeren are playing in the yard now.

My sister waters the flowers every days.

Father reads newspapers in the evenings.

Della is writing the exercises now.

They always swim in the lake in summer.

Bob is at home now.He is doing his lessons.

They are writing a dictatiun now.

He plays computor games every days.

Is he watching TV now?

What is he doing now?

We dont go to school on Sundays.

They aren’t listening to music now.

Are the children running in the yard?

Do we write tests on Tuesdays?

Is he answering the questions now?

Does Kate’s grandmother tell interesning stories?

Does my sister water the flowers in the morning?

Do they have got a cat?

Has Pete dinner an three o’clock?

Can my uncle swim well?

Без рубрики

Տնային 09.12.2020

Երեք իրար հաջորդող թվերի գումարը 183 է:Որոնք են այդ թվերը

Լուծում 60,61,62

371 ա)

Կատարել գործողություները:

44կմ-35մ=43 կմ 1000կմ-35կմ=43 965կմ

62 դմ 2սմ — 8 սմ=61դմ 12-8= 61դմ 5սմ

375 ա)

Տպարանում գրքի շապիկը թաղանթապատող հաստոցը 10 րոպեում թաղանթապատում է 240 շապիկ:Քանի շապիկ կթաղապատի այդ հաստոցը 2 ժամում

120:10=12

12×240=2880

Без рубрики

Մաթեմատիկա 09.12.2020

371 բ)

Կատարել գործողություները:

82 կգ- 650գ=81 կգ 1000գ-650գ=81կգ 350գ

62տ 210կգ-280կգ=61տ 1210կգ-280կգ= 61տ 930

գ)

24 օր-6ժ=23 օր 24ժ-6ժ= 23օր 18ժ

12ժ 20ր-40ր=11ժ 80ր-40ր=11ժ 40ր

375 բ)

Արտդրամասում կաթը շշերի մեջ լցնող հաստոցը 5 րոպեում լցնում է 45 շիշ:

Քանի րոպեում այն կլցնի 450 շիշը:

45:5=9 շիշ 1 րոպեում

450:9=50 րոպեում

374

Չորս իրար հաջորդող թվերի գումարը 166 է: Որքան են այդ թվերը:

40,41,42,43

40+41+42+43=166

Ռուսաց լեզու

Прошедшее время

мечтать, думать, читать, спать, ходить, гулять

Прошедшее время                  
Я (что  делал?)      я мечтаю,я думаю, я читаю, я сплю,я гуляю
Ты (что  делал?) ты мечтаешь,ты думаешь,ты читаешь,
Он  (что делал?) он мечтал, он думал,он читал,он спал, он гулял
Она  (что делала?) оно метал,оно думала,оно читала,он спала, он руляла
Оно   (что делало?
Мы (что делали?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Вы (что делали?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Они (что делали?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..