Без рубрики

Մայրենի

 1. Հետևյալ արմատներին նոր արմատներ ավելացրեք և ստացեք բարդ բառեր: 
  Փող-փողոցաոր, սև-սևամորդ, ձեռք-ձեռքատուփ, փուշ-փշաին, սիրտ-սրտաբան, աչք-աչքածակ, օր-այսօր, հայր-հայրենական: 
 • Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով:  Մեքենայով-մեքենա-յով, ավազից-ավազ-ից, անտառում-անտառ-ում քաղաքից-քաղաք-ից, տառերին-տառեր-ին, սեղանի-սեղան-ի, լուսամուտից-լուսամուտ-ից, մարդկանցով-մարդ-կանցով, երեխաների-երեխա-ների, գրչատուփին-գրչա-տուփին, մատներով-մատ-ներով, ստեղնաշարին-ստեղն-աշարին:
 • Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
  Գրքա-յին, գր-քից, մեքենա-յով, քաղաք-ից, ան-գլուխ, մս-ոտ, մս-ից, քաղաք-ային, յուղ-ոտ, բախտ-ից, ան-բախտ, գլխա-վոր, գլխ-ով, մարմն-ին, ան-մարմին:
 • Բայերից ություն ածանցի միջոցով ստացեք գոյականներ:
  Լավություն, մեծություն, թանկություն, չորուտյուն, բարձություն, տաքություն, գեղեցկություն, վատություն:
 • Բառերի առաջին արմատները գրեք չհնչյունափոխված ձևով:

օրինակ՝ գրչամանգիր: Սրամիտ-սուր-միտ, մտազբաղ-միտք-զբաղմունք, գնացուցակ-գնում-ցուցակ, ծաղկավաճառ-ծաղիկ-վաժառ, շնագայլ-շուն-գայլ, լուսատու-լույս-տվող, սիրառատ-սիրտ-առատ, գունազարդ-գույն-զարդ, հունական-հույն-ական, բնավեր-բույն ավիրած: