Без рубрики

Մայրենի

Ուրագ-, գույն-, աշուն, ուսուցիչ, դանակ, գետ, թաշկինակ, թռչուն, այգեպան,
աստղ, կրակ, փայտ, կիրակի, երեխաներ, բանջարեղեն, սիրտ, օտարական,
հողագործ, օդաչու, գարնանային, հեռախոս, կառապան, մուկ, մկնիկ, շուն,
շնիկ, փոքր, փոքրիկ, հերթապահ, բանալի, կայծ, կայարան, Երևան, ելակ,
եղանակ, սիրասուն, վրան, խնդիր, բռնակ, մկրատ, գլուխ, խնձոր, բարձր,
շրջան, թխվածք, մթնել, թանձր, պտույտ, մանր, վագր, սղոց, նվեր, չմուշկ,
պտուղ, թմբուկ, բարևել,- կարևոր, արևաշող, սևագիր, սերկևիլ,
տերևաթափ, Իջևան, անձրևանոց, թևավոր, ուղևոր, Սևան, շատրվան:

ուր-րագ

Գույն

Աշ-ուն

ուս-ու-ցիչ

դա-նակ

գետ

թաշ-կի-նակ

թռ-չուն

այ-գե-պան

աստղ

կրակ

փայտ

կի-րա-կի

ե-րե-խա-ներ

բան-ջա-րե-ղեն

սիրտ

օտ-ա-րա-կան

հող-ա-գործ

օդ-ա-չու

գար-նան-այ-ին

հեռ-ա-խոս

կառ-ա-պան

մուկ

մկ-նիկ

շուն

շն-իկ

փոքր

փոք-րիկ

հերթ-ա-պահ

բա-նա-լի

կայծ

կա-յա-րան

եր-եվ-ան

ե-լակ

ե-ղա-նակ

սիր-ա-սուն

վը-րան

խն-դիր

բըռ-նակ

մըկ-րատ

գըլ-ուխ

խն-ձոր

բար-ցըր

շըր-ջան

թըխ-վացք

մըթ-նել

թան-ձր

պը-տույտ

ման-ըր

վա-գըր

սըղ-ոց

նըվ-եր

չը-մուշկ

պը-տուղ

թըմ-բուկ

բար-եվ-ել

եր-և-ալ

կար-և-որ

ար-և-աշ-ող

սև-ա-գիր

սերկ-և-իլ

տեր-և-ա-թափ

Իջ-և-ան

անձր-և-ա-նոց

թև-ա-վոր

ուղ-և-որ

Սև-ան

շա-տտ-վան

Գործնական աշխատանք 2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարքել, լուսամուտ-պատուհան,֊ քնել-ննջել, կարդալ-ընդերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-սիրել, քաղցած-սոված, հոտավետ-հոտ , իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշատասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-մաքուր, երփներանգ-բազմագույն, ճերմակ-փայլուն, խիզախ-քաջ,  տապ-արագ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s